Obchodní podmínky

Na stránce https://www.shoptet.cz/ke-stazeni/ najdete vzor univerzálních obchodních podmínek i s komentáři a důležitými body, který si můžete stáhnout a upravit dle vašich potřeb. Obchodní podmínky jsou nutnou součástí každého internetového obchodu.

Vzor obchodních podmínek není součástí dodávané služby a za případný vznik škody nenese společnost Shoptet odpovědnost. Tedy i za případné pokuty od ČOI. Vždy doporučujeme konzultovat ještě s vašimi právníky, jelikož je vždy třeba připravit obchodní podmínky v souladu s vaším e-shopem.

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Jakub Sedláček
 • IČ:08971978
 • DIČ:CZ8605052786
 • se sídlem:Hejnice.P.Bezruče 376
 • zapsané u Městský úřad Frýdlant                
 • kontaktní údaje:
 • email:SirWollf@gmail.com
 • telefon:608745280
 • www:

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese…. . (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

Ceny produktů jsou zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.WollfSpot.cz nebo na tištěném ceníku v provozovně společnosti.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

 • e-mailem
 • telefonicky
 • přes webové stránky (při objednání přes www stránky je uživatel e-mailem průběžně informován o stavu objednávky)

Při odeslání objednávky je nutné napsat příslušné kódy zboží - bez nich nemůže být objednávka správně vyřízena.

Stavy objednávky:

 • přijata objednávka byla přijata ke zpracování
 • nekompletní zboží není skladem, zákazník je informován o časové dostupnosti zboží
 • čeká na platbu – zboží čeká na zaplacení bankovním převodem
 • příprava na expedici zboží se připravuje k expedici
 • částečně expedována objednávka byla vyřízena pouze částečně
 • expedována zboží bylo odesláno
 • zrušena objednávka byla stornována

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

Platební podmínky

Platba v hotovosti

 • na provozovně Hejnice, P.Bezruče 376
 • přepravci při převzetí zboží (na dobírku)

Platba bankovním převodem

 • na proforma fakturu - předem
  Platba se realizuje na základě proforma faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je Vaše platba připsána na náš účet, je zboží ihned expedováno. Pokud není úhrada proforma faktury provedena v době splatnosti, Vaše objednávka je zrušena. K zásilce je přiložen daňový doklad, na kterém je uvedeno, že částka byla uhrazena zálohově.

Platba zboží při objednávce z ciziny

Chce-li zákazník objednané zboží odeslat do ciziny, je nutné zboží zaplatit předem na základě proforma faktury bankovním převodem na účet společnosti. Do ciziny zboží odesíláme výhradně službou PPL.

VIII. Doručování

Dodávka spediční firmou PPL

Při objednání dodávky spediční firmou je PPL k ceně zboží počítána částka za přepravu zboží dle tarifů společnosti PPL. Dodávka je doručena zákazníkovi druhý den po odeslání. Doklady o zboží (daňový doklad a případně záruční list) jsou přiloženy v zásilce.

 

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@WollfSpot.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem...

Odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu.

Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Odstoupení od smlouvy není možné v případě osobního vyzvednutí zboží na prodejně.

Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu WollfSpot Hejnice P. Bezruče 376 46362, případně mailem na adresu info@Wollfspot.cz. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy WollfSpot obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

WollfSpot. může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem zrušena.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou nebo spediční službou (ne na dobírku) na adresu WollfSpot Hejnice P. Bezruče 376 46362. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží musí být v originálním obalu, nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení nekompletního, poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může WollfSpot  uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Částka za vrácené zboží bude poukázána stejným způsobem platby, jako byla platba uskutečněna. V případě platby na dobírku bude platba poukázána bankovním převodem.

 

 Zakázková výroba :

Doba dodaní se liší dle množství.

Zboží jiné značky než WollfSpot nemusí být přímo na našem skladě ale skladem u dodavatele a tak se doba dodání může lišit ale max 7 pracovních dnů.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:

 • modely rozmontované zákazníkem
 • nekompletní modely
 • mechanicky poškozené součástky (vyjma výrobní vady materiálu – v lomu patrné bublinky, nedolitky apod.)
 • modely ucpané cizím tělesem (korálek, ložisková kulička apod.) nebo poškozené vystřelením prasklé, znečištěné nebo nevhodné kuličky
 • běžné provozní opotřebení
Zpět do obchodu